Terms & Conditions

§1
Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego dzial-marketingu.pl i dzial-marketingu.com, których właścicielem i wydawcą jest Dział Marketingu (dalej jako „Dział Marketingu”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie Działu Marketingu.

 2. Serwis dzial-marketingu.pl i dzial-marketingu.com umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez Dział Marketingu, ofertami pracy w Dziale Marketingu, nawiązanie kontaktu z Działem Marketingu oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez Dział Marketingu.

 3. Ramy prawne przetwarzania przez Dział Marketingu danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2
Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.

 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do Działu Marketingu dotyczące go dane osobowe poprzez Formularze Kontaktowe.

 3. Dział Marketingu/Usługodawca – oznacza agencję digital z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1.

 4. Baza Artykułów – oznacza zbiór treści zgromadzonych według systematyki i metody Działu Marketingu, indywidualnie dostępny w Serwisie, w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.

 5. E-book – utwór tekstowy na wybrany temat, zapisany w wersji elektronicznej.

 6. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie dzial-marketingu.pl i dzial-marketingu.com umieszczoną na serwerze Działu Marketingu zawierającą:

  1. Bazę Artykułów;

  2. E-booki;

  3. Podcasty;

  4. Formularz Kontaktowy pod adresem dzial-marketingu.pl/kontakt i dzial-marketingu.com/contact, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Działem Marketingu;

  5. Formularz Kontaktowy DOK pod adresem dzial-marketingu.pl/kontakt i dzial-marketingu.com/contact, umożliwiający Użytkownikowi będącemu klientem Działu Marketingu nawiązanie kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta;

  6. Formularz Zapytaj o Ofertę pod adresem dzial-marketingu.pl/kontakt i dzial-marketingu.com/contact, umożliwiający Użytkownikowi uzyskanie informacji o ofertach handlowych Działu Marketingu;

  7. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres kontakt@dzial-marketingu.pl;

 7. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego dzial-marketingu.pl i dzial-marketingu.com.

§3
Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. Dział Marketingu upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, e-booków, podcastów, prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie przysługują Działowi Marketingu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Dział Marketingu prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Działu Marketingu lub jej kontrahentów.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie, w tym w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów. Baza Artykułów nie może być elektronicznie pobierana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Bazy Artykułów i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.

 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Bazy Artykułów, e-booków, podcastów udostępnionych w Serwisie przysługują Działowi Marketingu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Dział Marketingu prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do Działu Marketingu lub upoważniają Dział Marketingu do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.

 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 9. Dział Marketingu zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 10. Dział Marketingu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 11. Dział Marketingu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§4
Odpowiedzialność

 1. Dział Marketingu nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;

  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Dział Marketingu nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 4. Dział Marketingu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.

 5. W żadnym przypadku Dział Marketingu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§5
Statystyki

Dział Marketingu zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§6
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez Dział Marketingu technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dział Marketingu z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:

  1. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych Działowi Marketingu poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z Działem Marketingu przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies”.

 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:

  1. w celu realizacji działań marketingowych Działu Marketingu w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Działowi Marketingu w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych Działu Marketingu wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.

 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Działem Marketingu.

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez Dział Marketingu do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Dział Marketingu obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 5

 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Dział Marketingu ma prawo żądania od Działu Marketingu dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dział Marketingu: iod@dzial-marketingu.pl.

 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez Dział Marketingu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Dział Marketingu przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Dział Marketingu stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Dział Marketingu są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§8
Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@dzial-marketingu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.

 2. Dział Marketingu rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.

 2. Dział Marketingu zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Serwis wykorzystuje mechanizm Google reCaptcha v3 w celu zabezpieczenia przed ruchem generowanym automatycznie. Szczegółowe informacje o zasadach i przetwarzaniu danych w tym zakresie zostały zawarte w Polityka prywatności, Zasady korzystania.

 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.